Fantom
26
květen / 2006
Speciál Rossellini

Rosselliniho století

Text k příležitosti retrospektivy v Národním filmovém archivuNa počátku bylo slovo. "Věci jsou tu. Proč je měnit?" Konstatování a řečnická otázka é, položeny vedle sebe, proměňují myšlenku až podezřele jednoduchou v cosi neobyčejně silného. / Milan Klepikov

Rosselliniho století - listy z kroniky

1906, 8. května - narození Roberta Rosselliniho v Římě. / Milan Klepikov

Bohem zapomenutá země

Stromboli Roberta RossellinihoItálie, jih, nepatrný ostrov severně od Sicílie. Mapa pod úvodními titulky nás neomylně vede k místu tohoto příběhu, k ostrůvku Stromboli, tvořenému stejnojmennou sopkou, i k malé vesnici na jeho úpatí, vyrostlé zdánlivě z ničeho uprostřed neživotné strnulosti skal, lávových vyvřelin a nekonečna černého prachu. / Hana Stuchlíková

Chvála chudoby

František, prosťáček boží Roberta RossellinihoOpodál plejády "zlomových děl" stojí film ý nepřinesl nové techniky a nenaznačil nový směr ž však přesto vyjadřuje Rosselliniho postoj ke kinematografii a ke světu jako málokterý jiný. / Jan Křipač

Svoboda mezi zdmi vězeňské cely

Dov'à la libertè...? Roberta RossellinihoNěkterá Rosselliniho díla podnes stojí ve stínu jeho proslulé tvorby, zejména neorealistických filmů. Patří k nim i neprávem zapomenutý snímek Dov'à la libertè...? (Kde je svoboda…?, 1952) vymykající se volbou tématu období 50. let. / Jan Švábenický

Rosselliniho post-neorealistický obraz války

Na sklonu 50. let natočil Roberto Rossellini dva snímky vracející se k tématice 2. světové války a zároveň volně navazující na proslulou neorealistickou trilogii. Jejich společným jmenovatelem je kromě historického rámce válečných let také filmový štáb složený ze stejných spolupracovníků. / Jan Švábenický

Nový Rossellini?

Anima nera Roberta RossellinihoAnima nera (1962) zaujímá v kontextu Rosselliniho díla zajímavé postavení. Jako jedno ze zapomenutých děl proslulého představitele poválečného neorealismu svou netradiční a v některých případech inovační koncepcí vybočuje z dosavadní tvorby režiséra. / Jan Švábenický

Dopis o Rossellinim

„Lettre sur Rossellini“, Cahiers du Cinéma 46, duben 1955Považuji-li Rosselliniho za nejmodernějšího z filmařů, nečiním tak bez rozmyslu; ačkoli skrze rozum také ne. Přijde mi nemožné vidět Cestu po Itálii a nepovšimnout si přímého důkazu  tento film otevírá propast, skrze niž se celá kinematografie ve smrtelných bolestech musí prosoukat. / Jacques Rivette

Krajina zázraků

„La Terre du Miracle, Cahiers du Cinéma 47, květen 1955, napsáno pod pravým jménem Maurice SchérerTermín neorealismus se stal tak zkompromitovaným  bych se jej zdráhal použít v kontextu s Rosselliniho Cesty po Itálii, kdyby jej sám přímo s filmem nespojoval. On sám vidí tento film jako vtělení „neorealismu“ ý je čistší a hlubší, než jeho ranější filmy. / Eric Rohmer

Rozhovory s Robertem Rossellinim pro Cahiers du cinéma

Vždy se snažím o nezúčastněnost. Připadá mi  i když je v člověku cokoli jakkoli úchvatné, neobvyklé a dojemné, k jeho největším činům a skutkům dochází stejným způsobem a mají stejný dozvuk  ty nejběžnější každodenní události. Snažím se obojí propojit se stejnou pokorou, v tom tkví podíl dramatičnosti.

Filmografie

Výběrová bibliografie

Editorial

Stoleté výročí narození Roberta Rosselliniho, které spadá na letošní květen, je opět vítanou příležitostí k nejrůznějším retrospektivám, výstavám, konferencím – bilancím. To, co je považováno jinde za samozřejmost – a možná i nudu – je v našem kulturním prostředí stále trochu zvláštností. Zhodnotit něčí dílo se pořád ještě učíme. Mnohdy to znamená toto dílo teprve objevovat. Zejména v případě Rosselliniho to platí dvojnásob. V minulosti patřil k zapovězeným filmařům – jeho tvorba byla z ideologických předpojatostí neústrojně amputována a to, co z ní zbylo, bylo násilně – a z dnešní pohledu až směšně – roubováno na legitimní estetické normy. Z této perspektivy není co bilancovat – spíše zaplňovat díry.

Poslední číslo Fantomu má být výrazem naší solidarity s podobnými aktivitami. Nikoli školometsky, z povinnosti nebo ze slušnosti, ale prostě proto, že se nám Rosselliniho filmy líbí. Je s podivem, jakou si i dnes uchovávají sílu a životnost. Lze to patrně přičítat jeho základnímu filmařskému postoji: zachytit svět takový, jaký je – bez falše a estetických kudrlinek. Městské ruiny v Německo v roce nultém, divoké moře a sopečný prach ve Stromboli, přívaly deště ve Františkovi, pověstné slzy Ingrid Bergmanové v moderní trilogii… Rosselliniho pohled je současný proto, že osvobozuje – od diváckých návyků, stejně jako od formálního balastu ambiciózních režisérů.

Přítomné texty jsou pouhým začátkem. Zbývá toho ještě mnoho dodat: dokumenty, Indie, televizní filmy, celé pozdní období. Ale k Rossellinimu se budeme stále vracet, protože – řečeno s Rivettem – „je modernější než kdokoli z nás.“

Jan Křipač