Dokonalá výkonnost přináší výkonnostní dokonalost

THX 1138 George Lucase

Pohled do budoucnosti představuje zcela specifický filmový projekt, určitý myšlenkový program konstrukce obrazů na základě pravidel předvídatelnosti a fantazie. Již samotná otázka po smyslu a podobě obrazu budoucí civilizace v sobě skrývá téměř nekonečný potenciál možností  onu „budoucnost“, řečeno jinak, ideologicky, společnost zobrazit. Domnívám se  Lucasova filmová prvotina tak činí s obdivuhodnou krutostí, nebo, lépe řečeno, jasně definovatelným způsobem ž operuje s představou naprosté mechanizace lidských bytostí, jimž ovšem toto označení již nepřísluší, neboť jsou součástí (nebo součástkou) robotického systému, fungujícího na základě modelu input/output. Lidský jazyk přestává být prostředkem komunikace a stává se jen pouhým šumem v procesu mechanického generování signálů, sloužících k udržování rovnováhy ve šťastné, konzumní, resp. programem řízené společnosti.

THX 1138 (1971), Lucasova prvotina, vznikl na základě režisérova studentského filmu, vyrobeného během jeho studií na USC. Původní název snímku byl o něco delší a tajemnější: Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB . Do národní distribuce byl ovšem uveden pod, nám již známým, kratším názvem, a to produkční společností American Zoetrope Studios  vlastnil Lucas společně s Francisem Fordem Coppolou. Na svou dobu překvapil nejen způsobem zobrazení budoucí společnosti, tedy v podstatě určitou vizí, ale také zcela specifickým filmovým zvukem ý jen minimálně využívá mluveného slova. Zvuková stopa je z větší části tvořena podivnými skřeky plně i poloautomatických strojů a každé pípnutí či vrznutí může představovat zcela rozdílný příkaz. Bez zajímavosti není ani fakt  podoba všech „lidských součástek“ (s přísně oholenou hlavou) byla s největší pravděpodobností převzata z reálného prostředí sanatoria pro drogově závislé Delancey Street Foundation, kam byl vstup striktně podmíněn právě oholenou hlavou. Naopak v říši spekulací se pohybuje informace  během natáčení scény ž probíhalo v teritoriu sanfranciského zálivu, automobilové honičky v prostředí snad nekončícího tunelu, používal George Lucas telefonní číslo 849 – 1138, tedy mnemotechnicky THX – 1138.

THX 1138 Příběh snímku není příliš složitý a nevykazuje ani příliš dějových zvratů. Objeví-li se, jsou zvláštním způsobem potlačeny, a to buď statickým kamerovým způsobem snímání, nebo naprostou absencí pohybové aktivity jednotlivých protagonistů. Ostatně právě formální prostředky hrají v daném filmu podstatnou roli, lze dokonce říci, aspoň myslím  roli naprosto zásadní že právě barva prostředí (nevinně i sterilně bílá), statické záběry a již zmíněná zvuková stopa na jedné straně společně vytvářejí atmosféru naprosté bezmoci a podřízení a na straně druhé udržují pozornost diváka ž ze své podstaty očekává příběh své vlastní budoucnosti. Výjimkou může být závěrečná scéna útěku hlavního hrdiny, resp. oné nepoddajné součástky á se vždy tu a tam objeví v každém formálně uspořádaném systému, ale i ta je záměrně „negována“ opět statickou kamerou, kolem které vždy dané vozidlo jen projede, nebo určitým dějovým prostředkem, např. faktem  vozidlo má omezený výdej energie, a musí tak po jisté chvíli rychlé jízdy zastavit.

THX 1138 je označením hlavního hrdiny (Robert Duvall) Lucasova příběhu. Tedy nikoli jméno, ale prosté strojové označení je přiřazeno každému živému subjektu této společnosti budoucnosti 25. století. THX pracuje ve výzkumném středisku pro výrobu různých robotů a za pomoci hydraulického zařízení montuje jednotlivé součástky podle jasně definovaných pravidel centrálního počítače. Jedná se o práci náročnou a nebezpečnou (především díky přítomnosti radioaktivity (zajímavá Lucasova vize moderních technologií již v 70. letech), a proto je naprosto nutné  se každý zaměstnanec plně soustředil na svou práci. Aby toho mohl dosáhnout, musí mu být aplikovány v pravidelných intervalech dávky sedativ é se ale také staly nutným a zákonem podloženým pravidlem pro celou společnost; pravidlo pokojného a šťastného života je striktně střeženo na každém místě zvláštního podzemního města. Obzvláště oblíbeným prostředkem zpovědi ž je taktéž povinná a žádoucí, jsou zvláštní elektroničtí zpovědníci (s tváří Ježíše), kteří udělují nejen rozhřešení é se promíjí (kdyby odporovalo zákonu, provinilec by byl okamžitě deportován do sanatoria pro neopravitelné subjekty), ale také „dobré životní rady“, např.: nakupuj, kupuj a buď šťastný.

THX 1138 THX ovšem pod vlivem své programové partnerky a spolubydlící vynechává ony pravidelné dávky uklidňujících prostředků a díky tomu se u něj začínají projevovat jisté nesystémové pocity, např. láska a touha po soukromí. A právě nepovolené sexuální praktiky, myšleno jakékoliv praktiky, tedy i pouhý polibek, přivedou THX do problémů é vyvrcholí jeho deportací do již zmíněného sanatoria, odkud se jednoho dne (je ovšem zhola nemožné určit tyto základní životní fáze) rozhodne odejít, resp. utéct. Lucas ve svém filmu pracuje v podstatě s tradičními tématy. Ať už se jedná o téma svobody lidského jedince nebo o motiv strachu ž je jedinou překážkou k nějakému činu, vždy je přítomen moment „průlomu“, způsobený buď vnějšími okolnostmi, nebo náhodným činem či situací. V případě THX se jedná spíše o první možnost, ale je nutno si uvědomit  v určitém okamžiku je i ten nejflegmatičtější jedinec donucen jednat  přežil.

THX 1138 je rozhodně pozoruhodným filmem, nejen ve smyslu dalšího Lucasova vývoje (např. lidská svoboda je jeho výsostným tématem i ve Hvězdných válkách), ale také prozrazuje  autor, považovaný mnohými za otce filmové sci-fi  zaujat spíše formálními prostředky filmového média a příběh a jednotlivé postavy jsou jen nutným zprostředkovatelem jejich vyjádření. THX 1138 také na jedné straně navazuje určitým způsobem, resp. pracuje s podobným typem vize, na Kubrickovu Vesmírnou odyseu (1968), od které ho ovšem odlišuje nepřítomnost procesu estetizace dané vize, a na straně druhé předznamenává pozdější pokusy, R. Scotta (Blade Runner, 1982) a T. Gilliama (Brazil, 1985), mám-li zmínit jen ty nejznámější, zobrazit budoucí společnost optikou nadvlády a krutosti strojů. Za zmínku jistě stojí i poznámka  termín THX se v roce 1983 stal označením vysoce kvalitního zvukového systému domácích a filmových kin, herních konzolí a počítačových speakerů, vyráběného společností Lucasfilm.

THX 1138 (USA 1971)
Režie: George Lucas
Scénář: George Lucas, Walter Murch
Hudba: Lalo Schifrin
Hrají: Robert Duvall (THX 1138), Donald Pleasence (SEN 5241), Maggie McOmie (LUH 3417) a další.
Warner Brothers, 86 min.